بایگانی

دانلود کتاب آموزش کاربردی نرم افزار اتوکد (به زبان ساده)

دانلود کتاب آموزش کاربردی نرم افزار اتوکد (به زبان ساده)

 010203

این کتاب  ساده که توسط مهندس زیبا وهابی نوشته شده که برای یادگیری نرم افزار اتوکد توسط مهندسان معمار، عمران و … بسیار مناسب می باشد. اتوکد دو بعدی و سه بعدی به صورت ساده و روان در این کتاب آموزش داده شده است. فهرست کتاب به شرح زیر می باشد:

فصل اول  :آشنایی با محیط برنامه

محیط اصلی اتوکد …………………………….۲

فصل دوم  :نوار ابزار استاندارد

New ……………………………………………..5

Open ……………………………………………5

Save …………………………………………….6

Plot  ……………………………………………..۷

Plot Preview ………………………………7

Cut  ………………………………………………۷

Copy  …………………………………………..۷

Paste  …………………………………………..۷

Match properties ………………………8

Undo  …………………………………………..۸

Redo  …………………………………………..۸

Pan realtime ………………………………8

Zoom  ………………………………………….۸

Zoom pervious ………………………….8

Properties …………………………………..8

Tool palettes window ……………..9

QuickCalc ………………………………….9

فصل سوم  :کمک رسم ها

Snap mode ……………………………….11

Grid display …………………………….11

Ortho mode ……………………………..11

Polar tracking ………………………….11

Object snap ……………………………..12

Show/Hide Lineweight …………12

فصل چهارم  :ایجاد لایه ها

ایجاد یک لایه جدید ……………………….۱۴

فصل پنجم  :ترسیم (Draw)

 …………………………………………….۱۷Line

 …………………………….۱۷Constructio

 …………………………………………….۱۷Lin

 ……………………………………۱۷Polyline

 …………………………………….۱۸Polygon

 …………………………………۱۸Rectangle

 ………………………………………………۱۹Ar

 ………………………………………….۱۹Circl

 ………………………..۱۹Revision cloud

 ………………………………………..۱۹Spline

 ……………………………………….۱۹Ellipse

 ……………………………….۲۰Arc Ellipse

 …………………………….۲۰Insert Block

 …………………………….۲۰Make Block

 ………………………………………….۲۰Point

 …………………………………………۲۰Hatch

 ……………………………………۲۱Gradient

 …………………………………………۲۲Table

 …………………………۲۳Multiline Text

فصل ششم  :ویرایش (Modify)

Erase …………………………………………25

Copy ………………………………………… 25

Mirror ……………………………………… 25

Offset ………………………………………. 25

Array …………………………………………26

Move …………………………………………27

Rotate ……………………………………… 27

Scale ………………………………………… 27

Stretch ………………………………………28

Trim …………………………………………..28

Extend ………………………………………28

Chamfer ……………………………………28

Fillet ………………………………………….29

Explode …………………………………….29

فصل هفتم  :اندازه گیری (Dimension)

Linear ……………………………………….31

Aligned …………………………………… 31

Arc length ………………………………. 31

Radius ……………………………………… 31

Jogged …………………………………….. 31

Diameter …………………………………. 31

Angular …………………………………… 31

Continue …………………………………. 31

Dimension style ……………………..32

فصل هشتم  :محاسبات (Inquiry)

نوار ابزار محاسبات یا  Inquir…………..35

فصل دهم  :منو ها (Menu Bar)

Save as… …………………………………۳۷

Copy with base point …………….37

  Paste as block………………………..38

Raster image reference… …….۳۸

Display image …………………………38

Point ………………………………………….38

فصل یازدهم : چاپ کردن بوسیله پرینتر (Plot)

Plot  …………………………………………..۴۱

فصل دوازدهم : مدلسازی (Modeling)

Polysolid ………………………………….43

Box ………………………………………….. 43

Wedge …………………………………….. 43

Cone ………………………………………… 43

Sphere ……………………………………… 43

Cylinder ……………………………………44

Torus …………………………………………44

Pyramid ……………………………………44

Helix …………………………………………44

Planar surface …………………………44

Extrude ……………………………………..44

Presspull …………………………………..44

Sweep ……………………………………….45

Revolve …………………………………….45

Loft ……………………………………………46

Union ………………………………………..46

Subtract …………………………………….46

Intersect ……………………………………47

۳D Move ………………………………….47

۳D Rotate …………………………………47

۳D Align ………………………………….47

۳D Array ………………………………….48

فصل سیزدهم : ویرایش احجام (Solid Editing)

Extrude Faces …………………………50

Move Faces ……………………………..50

Offset Faces …………………………….50

Delete Faces ……………………………51

Rotate Faces ……………………………51

Taper Faces ……………………………..51

Copy Faces ………………………………51

Color Faces ……………………………..52

Fillet Edge ……………………………….52

Chamfer Edge …………………………52

Shell ………………………………………….52

فصل چهاردهم  :حالت های بصری (Visual Styles)

 ………………………۵۴۲D Wireframe

 ………………………۵۴۳D Wireframe

 ……………………………..۵۴۳D Hidden

 ………………………………….۵۵Realistic

……………………………..۵۵Conceptual

فصل پانزدهم  :چشم انداز  , (View , Orbit)مدیریت سیستم مختصات (UCS)

نوار ابزار View …………………………….57

نوار ابزار Orbit ……………………………..57

نوار ابزار مدیریت سیستم مختصات یا UCS……58

فصل شانزدهم : مخفف نام ابزارها

مخفف نام ابزارها …………………………….۶۰

تعداد فایل ها

۱ عدد

نوع فایل ها

pdf

حجم کل فایل

۲٫۳۰ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در pdf

دانلود در ادامه