بایگانی

دانلود رساله کتابخانه

دانلود رساله کتابخانه

فهرست مطالب ……………………………………………. ۱

فهرست تصاویر ………………………………………………………. ۵

فهرست جداول و نمودارها ………………………………………… ۶

فصل اول:کلیات تحقیق ………………………………………. ۷

    ۱-۱-۱- بیان مسئله…………………………………. ۸

    ۱-۱-۲- ضرورت تحقیق………………………………… ۸

    ۱-۱-۲- اهداف تحقیق………………………………………….. ۹

فصل دوم: مطالعات پایه……………………………………….. ۱۱

۲-۱- بخش اول…………………………………………….. ۱۲

۲-۱-۱-ارتباط و کتابخانه ……………………………………….. ۱۲

۲-۱-۲-کتابخانه و فرایند ارتباط……………………………. ۱۲

۲-۱-۳-کارکردها و مسئولیت های اجتماعی کتابخانه……………… ۱۳

۲-۱-۴-نقش کتابخانه در سواد آموزی……………………………… ۱۴

۲-۲- بخش دوم…………………………………. ۱۶

۲-۲-۱-فرهنگ…………………………………… ۱۶

۲-۲-۲- فرهنگ عمومی ………………………………. ۱۷

۲-۲-۳-اجزای فرهنگ یک جامعه و نقش کتابخانه ………………… ۱۸

۲-۳- بخش سوم…………………………………….. ۲۱

۲-۳-۱-تاریخچه کتابخانه………………………. ۲۱

۲-۳-۲-کتابخانه های مصریان………………… ۲۱

۲-۳-۳-کتابخانه های روم…………………….. ۲۲

۲-۳-۴-سیر تحول کتابخانه های ایران …………………… ۲۳

فصل سوم : مطالعات زمینه…………………………………………۲۴

۳-۱- بخش اول……………………………………………..۲۵

۳-۱-۱- موقعیت جغرافیایی شهر…………………………………… ۲۵

۳-۱-۲- شرایط اقلیمی  ……………………………………… ۲۶

فصل چهارم:مطالعات تکمیلی ………………………. ۳۰

۴-۱-بخش اول…………………………………………. ۳۱

۴-۱-۱- تعریف کتابخانـه  …………………………………………. ۳۱

۴-۱-۲- کتابخانـه ملی جمهـوری اسلامی ایران …………………………….. ۳۲

۴-۱-۳- کتابخانـه های عمـومی ایران ……………….. ۳۴

۴-۱-۴- کتابخانـه ی آموزشگاهی …………………………….. ۳۴

۴-۲-بخش دوم……………………. ۳۵

۴-۲-۱-انواع خدمات کتابخانه ……………………….. ۳۵

۴-۲-۲-شناخت کتابخانه های عمومی………………… ۳۶

۴-۲-۳-انواع مواد دیداری – شنیداری و رایانه ای در کتابخانه ها ………………… ۳۷

۴-۳-بخش سوم……………………………………………… ۳۸

۴-۳-۱-وظیفه و طرح معماری ساختمان کتابخانه………………… ۳۸

۴-۳-۲-اصول طراحی فضاهای داخلی کتابخانه…………………. ۳۹

۴-۳-۳-استانداردهای تجهیزات و وسایل فضاهای کتابخانه……………… ۴۱

فصل پنجم:مطالعات تطبیقی……………………………………….۴۲

۵-۱-بخش اول………………………………………… ۴۳

۵-۱-۱-کتابخانه مرکزی سیاتل……………………………………. ۴۳

۵-۲-بخش  دوم……………………………………………… ۴۹

۵-۲-۱-کتابخانه ملی ایران………………………………… ۴۹

۵-۳-بخش سوم…………………………………………. ۵۰

۵-۳-۱-جمع بندی و تحلیل نهایی اطلاعات ………………….. ۵۰

۵-۳-۱-۱- جمع بندی مطالعات پایه…………………….. ۵۰

۵-۳-۱-۲- جمع بندی مطالعات زمینه……………………… ۵۱

۵-۳-۱-۳- جمع بندی مطالعات تکمیلی……………………. ۵۲

۵-۳-۱-۴-جمع بندی مطالعات تطبیقی……………………… ۵۳

فصل ششم: معرفی طرح………………………………………… ۵۴

۶-۱-معرفی سایت ……………………. ۵۵

۶-۲-تحلیل سایت……………………….. ۵۶

۶-۳-روند طراحی………………………………………………………… ۵۷

۶-۴-برنامه فیزیکی سایت……………………………………………… ۶۱

فصل هفتم : نقشه ها و پرسپکتیو………………………………….. ۶۳

۷-۱-نقشه ها………………………………………………… ۶۴

۷-۲-پرسپکتیو……………………………………………………….. ۷۰

منابع و مآخذ…………………………………………………………………… ۷۵

تعداد فایل ها

۱ عدد

نوع فایل ها

word 2007

حجم کل فایل

۸٫۳۶ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در word نسخه ۲۰۰۷ و بالاتر

دانلود در ادامه

دانلود رساله فرودگاه

دانلود رساله فرودگاه

بخش اول- بررسی وضعیت موجود

۱-۱- بازدید محلی و مذاکره و تبادل نظر با کارکنان

۱-۲- تعیین سطوح پایانه مسافری و ساختمانهای جنبی

۱-۳- جمع‌آوری آمار تعداد پرواز

۱-۴- بررسی وضعیت اراضی حوزه داخلی فرودگاه

۱-۵- بررسی تسهیلات فرودگاهی به لحاظ آب و برق و تلفن

۱-۵-۱۰- بررسی تأسیسات مکانیکی وضع موجود

۱-۶- جمع‌آوری آمار شرکتهای هواپیمائی و هواپیماهای آموزشی

اطلاعات AIP و نقشه‌های فرودگاه

بخش دوم- برآورد ترافیک و سطوح مورد نیاز در دوره طرح

۲-۱- برآورد تعداد مسافر و حجم بار

۲-۱-۳- پیش‌بینی نوع هواپیما و تعداد نشست و برخاست

۲-۱-۶- پیش‌بینی پارکینگ زمینی

جدول سطوح کاربری طرح جامع

۲-۵-۲- تأسیسات برق

برآورد مصرف آب و گاز مورد نیاز

تعداد فایل ها

۱ عدد

نوع فایل ها

word 2007

حجم کل فایل

۱۱٫۱ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در word نسخه ۲۰۰۷ و بالاتر

دانلود در ادامه

دانلود رساله دانشکده معماری

دانلود رساله دانشکده معماری

مقدمه:
فصل اول
کانسپت و اهداف طراحی
روند طراحی (از کانسپت تا طرح)
عوامل موثر بر کانسپت در طراحی:
روش های مختلف طراحی معماری:
فرم و معنا در آفرینش معماری:
تشخیص فرم:
فرم و فضای معماری:

فصل دوم
سیاست ها و اهداف آموزش
۱-۱٫مدرسه در بافت شهری ایران
بطور کلی فضاهای آموزشی در ایران دو نوع بوده است :
۱-۲ . نگاهی به تاریخچه آموزش هنر و معماری در ایران :
آموزش سنتی معماری در ایران :

فصل سوم
تحلیل دانشکده
تحلیل نمونه داخلی
( دانشگاه هنر و معماری یزد )
تحلیل نمونه ی خارجی
(مدرسه باهاوس)
مدرسه باهاوس
اهمیت بنای «باءهاس» از نظر فن ساختمان
«پیکاسو» و «گرپیوس» :
نقش مدرسه «باءهاس» :
معماری باهاوس
مرحله اول در تکامل مدرسه معماری «باءهاس»
مرحله دوم در تکامل مدرسه معماری «باءهاس» :
مرحله سوم در تکامل «باءهاس» :
مخالفت با مدرسه «باءهاس» :
باوهاوس Bauhaus

فصل چهارم
خصوصیات منطقه طراحی
۳-۱٫ مطالعات عمومی استان و شهرستان
مشخصات جغرافیایی سیاسی استان زنجان
ناهمواریها :
عمده ترین کوههای منطقه عبارتند از :
دشت ها :
رودها :
آب و هوا :
باد :
اقلیم های موجود در استان زنجان
زمین شناسی :
جمعیت
مذهب :
اوضاع اقتصادی منطقه :
خصوصیات نژادی :
گویش :
۳-۳٫ راهنمای طراحی اقلیمی یا موارد مهم در طراحی برای مناطق سردسیر
۳-۳-۱ . انتخاب محل ساختمان
۳-۳-۲ . محوطه سازی
۳-۳-۳٫ سازماندهی پلان
۳-۳-۴٫ فرمول کالبدی ساختمان
۳-۳-۵٫ بافت مجموعه های ساختمانی
۳-۳-۶٫ جهت استقرار ساختمان
۳-۳-۷ .اندازه و موقعیت پنجره
۳-۳-۸٫ نحوه ارتباط ساختمان با زمین
۳-۳-۹٫ مصالح ساختمانی جدارهای خارجی
۳-۳-۱۰٫ جمع بندی و نتیجه گیری ( پهنه بندی اقلیمی استان زنجان)

فصل پنجم
بررسی و تحلیل سایت
سایت مورد نظر
تحلیل سایت مورد نظر و دسترسی ها
بررسی اقلیم سایت مورد نظر
دسترسی
همجواری ها
بررسی بافت اطراف سایت

فصل ششم
برنامه فیزیکی
۵- ۱٫روش ها وشیوه های مطالعات فیزیکی :
۵- ۲٫عناصر تشکیل دهنده دانشکده معماری:
۱- فضاهای آموزشی :
۲- فضاهای کمک آموزشی :
۳- فضاهای اداری :
۳-۱ واحد اداری غیردانشجویی شامل :
۳-۲ واحد اداری دانشجویی شامل :
۳-۳ بخش خدمات و تدارکات شامل :
۴- فضاهای فرهنگی:
۵- فضاهای رفاهی و خدماتی و پشتیبانی :
۵-۳ فضاهای پشتیبانی شامل :
۵-۲-۱ .تعیین ابعاد فضاهای موردنیاز برای دروس تئوری :
۵-۲-۲ .تعیین ابعاد فضاهای موردنیاز برای دروس عملی :
۵-۲-۲-۱ .آتلیه ها :
۵-۲-۲-۲ .کارگاهها :
۵-۲-۵ . فضاهای کمک اموزشی:
۵-۲-۶٫ فضاهای فرهنگی:
۵-۲-۷٫ فضاهای رفاهی،خدماتی،پشتیبانی:
رستوران و کافی شاپ :
۵-۲-۸ . فضاهای اداری :
فضای لازم(شامل وسایل دفتری و محوطه کاری) :

فصل هفتم :
مدولاسیون و الگوهای مدولار
۸-۱- مدولاسیون و الگوهای مدولار :
۸-۲- اصول طراحی فضاهای کلان آموزشی – اصول گسترش :
۸-۲-۱- گسترش مرکزی :
۸-۲-۲- گسترش ملکولی :
۸-۲-۳- گسترش شبکه ای :
۸-۲-۴- گسترش صلیبی :
۸-۲-۵- گسترش خطی :
۸-۲-۶- گسترش خطی یک طرفه :

فصل هشتم :
انتخاب سیستم سازه ای
۱۱-۱- بررسی اسکلت ساختمان از نظر مصالح تیروستون
الف – سازه با اسکلت بتن مسلح
الف – سازه با اسکلت بتن مسلح
۱۱-۱-۱- سیستم بتن مسلح پیش ساخته :
۱۱-۱-۲- سیستم بتن مسلح درجا :
۱۱-۱-۳- سازه با اسکلت فولادی
۱۱-۲- بررسی و انتخاب سازه پوشش کف طبقات و بام
۱۱-۲-۱- پوششهای یک طرفه
۱۱-۲-۲- پوششهای دو طرفه
۱۱-۲-۳- پوششهای جدید
۱۱-۲-۳-۲- دال های بتنی مسلح پیش ساخته
۱۱-۲-۳-۴- دالهای بتنی مسلح درجا متکی بر قالبهای کندویی
۱۱-۲-۴- قطعات دالهای بتنی پیش تنیده
۱۱-۲-۵- قطعات فولادی ارتوتروپ

تعداد فایل ها

۱ عدد

نوع فایل ها

word 2007

حجم کل فایل

۹٫۹۷ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در word نسخه ۲۰۰۷ و بالاتر

دانلود در ادامه

دانلود رساله بانک

دانلود رساله بانک

فصل اول: مبانی نظری طراحی بانک

۱-۱ تعریف واژه بانک

۲-۱ تاریخچه بانکداری در ایران

۱-۲-۱ بانک جدید شرق

۲-۲-۱ بانک شاهنشاهی ایران

۳-۲-۱ بانک استقراضی ایران

۴-۲-۱ بانک عثمانی

۳-۱ آغاز کار بانک‌های ایرانی

۱-۳-۱ بانک سپه

۲-۳-۱ بانک ملی

۳-۳-۱ بانک کشاورزی

۴-۳-۱ بانک مسکن

۵-۳-۱ بانک صنعت و معدن

۴-۱ طراحی و بانک

۱-۴-۱ اهمیت مسئله طراحی در ساختمان بانک‌ها

۲-۴-۱ انواع ساختمان بانک‌ها

۳-۴-۱ ساختمان‌های ستادی

۴-۴-۱ ساختمانهای شعب

۵-۱ الگوی ساختمان بانک در ایران

۶-۱ وضعیت ساختمان بانک‌ها در ایران

۷-۱ آسیب‌شناسی ساختمان بانک‌ها

۱-۷-۱ مشکلات مربوط به طراحی

مصالح

مسئله فرم و همجواری

مسائل مربوط به عملکرد

سرعت و کیفیت

جایگزاری مناسب عناصر

۲-۷-۱ مشکلات مربوط به جانمایی (مکان‌یابی) ساختمان بانک‌ها

مشکل تبدیل کاربری

۳-۷-۱ مشکلات ناشی از تصمیمات درون سازمانی و محدودیت‌های آئین‌نامه‌ای

۴-۷-۱ مشکلات مربوط به انتخاب مجری و انجام فرآیند مناقصه

۸-۱ عوامل تاثیرگذار بر روند طراحی

۱-۸-۱ گرایش به علوم و مباحث روز در آفرینش طرح

۲-۸-۱ بانکداری الکترونیک

۳-۸-۱ نور در طراحی بانک

۴-۸-۱ سیالیت و انعطاف‌پذیری طراحی بانک ها

۵-۸-۱ هویت سازمانی

۶-۸-۱ زیبایی طرح

۷-۸-۱ پایداری

۸-۸-۱ تامین فعالیت‌های حرکتی و آسایش فیزیولوژیک

۹-۸-۱ سیستم‌های هوشمند ساختمانی

۱۰-۸-۱ رابطه طراح، سفارش دهنده طرح یا کارفرما و بهره‌بردار یا استفاده کننده

۹-۱ عوامل کیفی موثر در انتخاب سایت

۱-۹-۱ ویژگی زمین

۲-۹-۱ دسترسی منطقه‌ای و محلی

۳-۹-۱ دسترسی به خدمات همگانی

۴-۹-۱ هزینه‌های آماده‌سازی

۵-۹-۱ قابلیت دیده شدن از مسیرها و خیابان‌های عمومی

۶-۹-۱ سازگاری با کاربری‌های اطراف

۷-۹-۱ ویژگی اقتصادی محل احداث پروژه

 

۱۰-۱ نمونه‌های موردی

۱-۱۰-۱ نمونه‌های داخلی

۱-۱-۱۰-۱ سبک نئوکلاسیک (دوران پهلوی اول تا پایان دهه ۳۰)

ساختمان صندوق پس‌انداز ملی

بانک ملی شعبه بازار

شعبه مرکزی بانک مسکن

بانک سپه شعبه اصفهان

۲-۱-۱۰-۱ سبک بین‌الملل (اواسط دهه ۳۰ تا اواخر دهه ۵۰)

۳-۱-۱۰-۱ ساختمان‌های مدرن (ساخته شده طی دو دهه اخیر)

ساختمان مرکزی بانک توسعه صادرات ایران واقع در اراضی عباس‌آباد تهران

۲-۱۰-۱ نمونه‌های خارجی

۱-۲-۱۰-۱ بانک‌های کشور ترکیه

۲-۲-۱۰-۱ بانک‌های کشور ژاپن

۳-۲-۱۰-۱ بانک‌های اروپایی

 

فصل دوم: مطالعات بستر طرح و اقلیم محدوده طرح

۱-۲ مقدمه

۲-۲ ویژگیهای جغرافیائی شهر تهران

۱-۲-۲ موقعیت طبیعی شهر تهران

۲-۲-۲ ویژگی‌های اقلیمی‌‌شهر تهران

۱-۲-۲-۲ دما و رطوبت

۲-۲-۲-۲ بارندگی

۳-۲-۲-۲ وزش باد

۴-۲-۲-۲ شرایط حرارتی در فضاهای آزاد

۵-۲-۲-۲ شرایط حرارتی در فضاهای داخلی

۳-۲ توپوگرافی

۴-۲ آبهای سطحی

۵-۲ آبهای زیرزمینی

۶-۲ مطالعات زمین شناسی

۷-۲ خطر زمین لرزه گسترده تهران

۸-۲ جهت گیری ساختمان در رابطه بااقلیم

۱-۸-۲ فرم ساختمان در رابطه با اقلیم

۲-۸-۲ جهت در سایبان

۹-۲ تحلیل سایت

 

فصل سوم: فضاهای مورد نیاز و ضوابط و استانداردهای طراحی

۱-۳ اجزاء و فضاهای اصلی موثر در طراحی بانک

۱-۱-۳ ورودی

۲-۱-۳ پیشخان یا کانتر

۳-۱-۳ سالن معاملات

۴-۱-۳ فضای کارمندان

۵-۱-۳ فضای مشتریان

۶-۱-۳ اطاق رئیس

۷-۱-۳ سالن اعتبارات

۸-۱-۳ پله‌های ارتباطی

۹-۱-۳ خزانه

۱۰-۱-۳ بایگانی

۱۱-۱-۳ اطاق رک و منبع تغذیه اضطراری (UPS)

۱۲-۱-۳ فضاهای خدماتی

۲-۳ ضوابط کلی طراحی

دیاگرام های ارتباطی فضاها

۳-۳ طرح کلی پلان باز

۴-۳ اصول پلان باز

۵-۳ ماشین‌های تحویل پول نقد

۶-۳ صندوق‌های خصوصی و اتاق‌های مخصوص صندوق‌ها

۷-۳ درهای اتاق‌های گاوصندوقی

۸-۳ موقعیت تحویلدار

۹-۳ اتوبانک‌ها

 

فصل چهارم: روند طراحی و ارائه نقشه ها

منابع

 

تعداد فایل ها

۱ عدد

نوع فایل ها

word 2007

حجم کل فایل

۲٫۷۰ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در word نسخه ۲۰۰۷ و بالاتر

دانلود در ادامه

دانلود رساله فرهنگسرا

دانلود رساله فرهنگسرا

دلیل انتخاب موضوع و اهداف آن

معضلات تعطیلی مدارس در فصل تابستان

اشنایی مختصربا فرهنگسرا

اوقات‌ فراغت‌

تعریف اوقات فراغت

مروری کلی بر تحول مفهوم اوقات فراغت

اوقات فراغت در عصر باستان

تحول نظام های تولیدی و بازار کار

تحول مفهوم اوقات فراغت در دوره مدرنیته متاخر

اوقات فراغت، مکمل نظام تعلیم و تربیتی

پیشینه ساماندهی اوقات فراغت جوانان

ضرورت ساماندهی اوقات فراغت جوانان

عملکرد فرهنگسرا

آشنایی با فرهنگسراها

کالا‌های فرهنگی و رفتارهای ایرانیان‌

مفاهیم اصلی و پایه‌ای‌

ریشه فرهنگ

مروری بر حال هوای فرهنگی ایران در دوران معاصر

ساختار تشکلات فرهنگی در ایران امروز

ساختار تشکلات فرهنگی جهان

عرصه تقاضای مراکز فرهنگی در سطح بین المللی

پیش درآمدی به فضاهای فرهنگی و هنری

مجموعه فرهنگی و هنری همپستد

مرکز هنرهای نمایشی شوستر

تماشاخانه، هارلم، هلند

فرهنگسرای خاوران

فرهنگسرای نیاوران

معرفی موقعیت و بستر طرح

برنامه فیزیکی

فضاهای فرهنگی

فضای آموزشی و هنری

فضاهای اداری

فضاهای خدماتی و پشتیبانی

فضاهای تأسیساتی

سالن اجتماعات چند منظوره(آمفی تئاتر)

کتابخانه

ساختار عمومی نمایشگاه ها

ضوابط برنامه ریزی فضایی و طراحی کلاسهای آموزشی و هنری

آموزش مینیاتور

نقاشی

ضوابط برنامه ریزی فضایی و طراحی فضاهای خدماتی و پشتیبانی

روند طراحی

احکام طراحی

کانسپت طراحی

تعداد فایل ها

۱ عدد

نوع فایل ها

word 2007

حجم کل فایل

۱۵٫۴ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در word نسخه ۲۰۰۷ و بالاتر

دانلود در ادامه

دانلود رساله موزه هنرهای معاصر

دانلود رساله موزه هنرهای معاصر

مقدمه ……………………………………………………………….   ۱

فصل اول : مبانی نظری ، شناخت مفاهیم و گونه ی موزه ها  ………………………     ۳

۱-۱           تعریف موزه   ……………………………    ۴

۱-۲           معنی و مفهوم کلمه موزه  ………………………………….  ۵

۱-۳           تاریخچه موزه  …………………………………….   ۶

۱-۳-۱             تاریخچه موزه در جهان   ……………………….   ۶

۱-۳-۲  تاریخچه موزه در ایران …………………………….    ۷

۱-۴           اهداف موزه ها  ………………………….   ۱۰

۱-۵           گونه بندی موزه ها  …………………………..   ۱۳

۱-۶           انواع ارائه و چیدمان در موزه ها ………………   ۱۴

۱-۷           عملکرد و نقش موزه ها   ……………………..    ۱۶

۱-۸           معماری موزه ها  …………………………    ۱۸

۱-۹           تئوری های جدید موزه سازی  ………………….   ۱۹

۱-۱۰       سخنان بزرگان در مورد معماری موزه …………….   ۲۰

۱-۱۰-۱ ریچارد میر    ……………………..   ۲۰

۱-۱۰-۲ جان والش (سرپرست موزه جی.پل گتی)  ………………  ۲۰

۱-۱۰-۳ گودموند ویتل (سرپرست موزه هنر های)   …………  ۲۲

۱-۱۰-۴ ماریو بوتا    ……۲۲

۱-۱۱       ویژگی های ساختمان موزه   …………..   ۲۳

۱-۱۱-۱  محل و ساختمان موزه   ……………  ۲۳

۱-۱۱-۲ زیبایی شناسی موزه   ………………   ۲۳

۱-۱۱-۳ قابلیت گسترش و انعطاف پذیری  …….  ۲۴

۱-۱۱-۴ فضای سبز اطراف موزه   ………………..   ۲۴

۱-۱۱-۵ ایمنی و حفاظت   ………………….    ۲۵

۱-۱۱-۶ خصوصیات فیزیکی ساختمان موزه با عملکرد صحیح    ……………..  ۲۵

 

فصل دوم :    مبانی هنر  ………………  ۲۷

۲-۱ تعریف هنر   ……………………………………۲۸

۲-۲ معنای هنر  ……………………………….  ۲۸

۲-۳  تعریف اصطلاحی و مفهومی هنر  ……………………  ۲۹

۲-۴ تعریف و پیشینه هنر جدید  ………………. ۳۱

۲-۵ نظریات در مورد هنر  …………………… ۳۲

۲-۶ جایگاه هنر ایران و تاثیر و تأثر هنر ایران از هنر دیگر کشورها ………. ۳۴

۲-۷ هنرهای تجسمی  ……………………  ۳۷

۲-۷-۱ تعریف هنرهای تجسمی  ………………….  ۳۷

۲-۷-۲ هنرهای تجسمی، زبان بی کلام  ………………..  ۳۸

۲-۷-۳  مبانی هنرهای تجسمی چیست؟   …………………  ۳۹

 

فصل سوم  :بررسی نمونه موزه های داخلی و خارجی  …………   ۴۲

۳-۱ موزه هنرهای معاصر تهران …………………………….  ۴۳

۳-۲ موزه گوگنهایم در بیلبائو…………………………..  ۴۷

۳-۳ موزه هنر میلواکی ……………………………  ۵۰

۳-۴ موزه هنر دنور ………………………   ۵۳

فصل چهارم: برنامه عملکردی و فیزیکی موزه ………………………..   ۵۶

۴-۱ عرصه‌ها و بخش‌ها   ………………………………  ۵۷

۴-۱-۱ عرصه‌بندی به اعتبار بازدیدکنندگان   …….  ۵۷

۴-۱-۲ عرصه‌بندی به اعتبار عملکرد   ………….   ۵۷

۴-۱-۲-۱ عرصه معرفی   ……………….    ۵۹

۴-۱-۲-۲ عرصه اداری   ……………   ۶۱

۴-۱-۲-۳ عرصه پژوهشی  …………..   ۶۱

۴-۱-۲-۴ عرصه آموزشی   ……………….   ۶۲

۴-۱-۲-۵ عرصه خدمات رفاهی و عمومی  ……………..   ۶۲

۴-۱-۲-۶ عرصه خدمات پشتیبانی   ……………  ۶۳

فصل پنجم :استانداردها و ضوابط طراحی   ……………………  ۷۵

۵-۱ فضای فیزیکی موزه    ……………    ۷۶

۵-۲ محل و ساختمان موزه     …………..   ۷۶

۵-۳ تالارهای نمایش …………….   ۷۶

۵-۴ ویترین    ……………………..   ۷۷

۵-۵ ارائه و نمایش آثار    ……………..   ۷۷

۵-۶ تالار ورودی    ……………….   ۷۸

۵-۷ نور در تالارهای نمایش    ………………   ۷۹

۵-۸ دیوار و کفپوش‌ تالارها    ………………….   ۸۰

۵-۹  مراکز جنبی موزه   ……………………..   ۸۱

۵-۹-۱ تالارهای نمایش موقت و سخنرانی   …………….   ۸۱

۵-۹-۲ کتابخانه و مرکز اسناد    ………………   ۸۱

۵-۹-۳  انبار مخزن       ………………..   ۸۲

۵-۹-۴ چایخانه و تریا     …………..    ۸۲

۵-۹-۵ بخش اداری ، فنی ، خدماتی و تاسیساتی    ……  ۸۳

۵-۹-۶ تجهیزات فنی تاسیسات موزه     ……………….  ۸۳

۵-۹-۷ سیستم تهویه      ……………….   ۸۴

۵-۹-۸ آسانسور و بالابر      ………..    ۸۴

۵-۱۰ ضوابط طراحی تالار    ………………..  ۸۵

۵-۱۱ ضوابط ویژه معلولین    ………….  ۸۶

۵-۱۲ فضاهای عمومی    ………..   ۸۶

۵-۱۲-۱ ورودی و گیشه    ………..   ۸۶

۵-۱۲-۲ سالن انتظار    ………….    ۸۷

۵-۱۲-۳ راهروها    ………………   ۸۷

۵-۱۲-۴  سرویس‌های بهداشتی    …………..   ۸۷

۵-۱۳  فضای اداری    …………………   ۸۸

۵-۱۴ صحنه    ……………………   ۸۸

۵-۱۴-۱ انواع صحنه‌ها    ……………   ۸۸

۵-۱۵ فضای حرکتی (حفره ارکستر)    …….   ۸۹

۵-۱۶  کنترل نور و صدا    ……………….   ۹۰

۵-۱۷  جایگاه شنوندگان    …………………   ۹۰

۵-۱۸ گالری‌ها    …………………….  ۹۱

۵-۱۹ ضوابط طراحی پارکینگ‌ها    …………..  ۹۳

 

فصل ششم  :   مطالعات سایت   …………….   ۹۵

۶-۱۳  موقعیت جغرافیایی زنجان        ………….   ۹۶

۶- ۲  ساختار معاصر شهر    ………………….    ۹۶

۶-۳ اوضاع کلی اقلیمی و آب و هوای   …………۹۷

۶-۴ موقعیت جغرافیایی    …………….     ۹۸

۶-۵  اقتصاد زنجان    ………………….    ۹۹

۶-۶   اقلیم زنجان   ……………….   ۱۰۰

۶-۶-۱ تعیین ویژگی آب وهوای نه گانه ی اقلیمی ایران   ……    ۱۰۱

۶-۶-۲ مشخصات اقلیمی زنجان   …………   ۱۰۲

۶-۶-۳ زیست اقلیم ساختمانی زنجان   ……………..   ۱۰۲

۶-۶-۴ میزان بارندگی    …………………..   ۱۰۳

۶-۶- ۵ رطوبت نسبی   ……………….   ۱۰۳

۶-۶-۶  حرارت هوا    …………….   ۱۰۳

۶-۶-۷  ارتفاعات منطقه و توپوگرافی ها   ……….    ۱۰۴

۶-۶-۸  بـاد    ………………    ۱۰۴

۶-۷  زلزله    ……………………    ۱۰۶

۶-۸  ویژگی های معماری مناطق سرد(اقلیم سرد)   …………   ۱۰۷

۶-۸-۱  اقلیم سرد و( کوهستان های شمال غربی )   ……..   ۱۰۷

۶-۸-۲  ویژگیهای معماری بومی مناطق سرد     …………   ۱۰۸

۶-۸-۳ جهت قرار گیری ساختمان در اقلیم سرد   ………    ۱۰۹

۶-۸-۴  انتخاب مصالح ساختمانی متناسب با اقلیم سرد    …….    ۱۱۱

۶-۸-۵  شرایط بحرانی هوای خارج    ……   ۱۱۲

۶-۸-۶ دمای مطلوب هوای داخلی   ………   ۱۱۲

۶-۹  شرایط اقلیمی حاکم بر  سایت    ……..   ۱۱۳

۶-۹-۱  بستر و فرم طبیعی سایت    ……………   ۱۱۴

۶-۹-۲ سایت مورد نظر و شناخت آن   ………..   ۱۱۵

فصل هفتم : سازه و تاسیسات   ……….   ۱۱۶

۷-۱  سازه ساختمان   ……………   ۱۱۷

۷-۲  تاسیسات فنی   …………….   ۱۱۷

۷-۳  تاسیسات مکانیکی    ………………..    ۱۱۸

۷-۴  تاسیسات برقی    …………….   ۱۱۹

۷-۵  نورپردازی     ………………   ۱۲۰

۷-۵-۱ نورپردازی طبیعی (نور روز)     ………..   ۱۲۱

۷-۵-۲ نورپردازی جانبی (افقی)   ……………….   ۱۲۲

۷-۵-۳ نورپردازی غیر مستقیم   ……….   ۱۲۳

فصل هشتم : تبیین ایده طراحی و طرح نهایی   ………….   ۱۲۵

 

تعداد فایل ها

۱ عدد

نوع فایل ها

word 2007

حجم کل فایل

۵٫۳۹ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در word نسخه ۲۰۰۷ و بالاتر

دانلود در ادامه

دانلود رساله خانه سالمندان

دانلود رساله خانه سالمندان

فصل اول : معرفی……………………………………………………..          ۲

۱-۱٫  شناخت مسأله    ……………………………………..        ۳

۱-۲٫  اهمیت و ضرورت مسأله       ………………………..         ۴

۱-۳٫  اهداف و انتظارات………………………………….         ۵

۱-۴٫  روش انجام تحقیق……………………………..         ۶

فصل دوم :  مبانی نظری…………………………………..         ۷

۲-۱٫ سالمند و سالمندی…………………………………………… .        ۸

۲-۱-۱٫ مقدمه…………………………………………………        ۸

۲-۱-۲٫ پیری……………………………………………        ۹

۲-۱-۲-۱٫ مفهوم پیری…………………………….         ۹

۲-۱-۲-۲٫ مراحل پیری………………………………         ۹

۲-۱-۲-۳٫ نشانه های پیری…………………………….      ۱۰

۲-۱-۳٫ سالمندی فصل کمال شخصیت…………………………….      ۱۲

۲-۱-۴٫ دیدگاه و نظراسلام راجع به سالمندان……………………..      ۱۳

۲-۱-۴-۱٫ سالمندان در قرآن………………………..       ۱۳

۲-۱-۴-۲٫ سالمندان در احادیث و روایات……………………………….      ۱۳

۲-۱-۵٫ دیدگاههای مختلف در مورد سالمندان……………………………..      ۱۴

۲-۱-۵-۱٫ سالمندی در فرهنگ و ادبیات ایرانی………………………………….      ۱۴

۲-۱-۵-۲٫ سالمندی در قانون جمهوری اسلامی ایران…………………………………..       ۱۴

۲-۱-۵-۳٫ نظریه های مربوط به سالمند و خانواده………………………….       ۱۵

۲-۲٫ خانه های سالمندان……………………………………….       ۱۶

۲-۲-۱٫ جایگاه سالمندان در اجتماع………………………………..      ۱۶

۲-۲-۱-۱٫ جایگاه اجتماعی سالمندان در گذشته………………………………….      ۱۶

۲-۲-۱-۲٫ جایگاه اجتماعی سالمندان در جوامع امروز…………………………      ۱۷

۲-۲-۲٫ معضلات زندگی خانوادگی برای سالمندان و خانواده ها…………………………      ۱۸

۲-۲-۲-۱٫ اختلاف پیر و جوان……………………………..       ۱۹

۲-۲-۲-۲٫ دخالت ها…………………………….        ۱۹

۲-۲-۲-۳٫ سلب قدرت و استقلال از سالمندان………………………..         ۱۹

۲-۲-۲-۴٫ سوء رفتار با سالمندان…………………………..         ۲۰

۲-۲-۲-۵٫ تغییر نقش ها در خانواده………………………        ۲۰

۲-۲-۳٫ دلایل سپردن سالمندان به خانه های سالمندان …………………………         ۲۰

۲-۲-۳-۱٫ دلایل خانوادگی………………………………….         ۲۰

۲-۲-۳-۲٫ دلایل اقتصادی…………………………………………         ۲۱

۲-۲-۳-۳٫ دلایل اجتماعی فرهنگی………………………………………………         ۲۱

۲-۲-۴٫ مزایا و معایب خانه های سالمندان ………………………………..         ۲۲

۲-۲-۵٫ ویژگی های جمعیتی………………………………         ۲۳

۲-۲-۵-۱٫ بررسی جمعیت سالمندان در جهان…………………………………..         ۲۳

۲-۲-۵-۲٫ بررسی جمعیت سالمندان در ایران……………………………………         ۲۴

فصل سوم : شناخت منطقه و اقلیم شهر مشهد……………………………        ۲۵

۳-۱٫ خصوصیات شاخص شهر مشهد……………………………………        ۲۷

۳-۱-۱٫ اهمیت مشهد از نظر تاریخی…………………………………..         ۲۷

۳-۱-۲٫ اهمیت مشهد از نظر ملی و مذهبی…………………………………         ۲۷

۳-۱-۳٫ اهمیت بین المللی مشهد………………………………………………..         ۲۷

۳-۱-۴٫ کمبود فضاهای وابسته به سالمندان در مشهد……………………………….         ۲۷

۳-۲٫ مطالعات جمعیتی شهر مشهد……………………………………..         ۲۷

۳-۲-۱٫ جمعیت کنونی شهر مشهد…………………………………………..         ۲۷

۳-۲-۲٫ جمعیت آینده شهر مشهد………………………………………..          ۲۸

۳-۲-۳٫ بررسی ساخت جمعیتی سالمندان شهر مشهد به تفکیک سن……………….. .         ۲۹

۳-۲-۴٫ اهمیت توسعه فضاهای وابسته به سالمندان در شهر مشهد……………………………          ۲۹

۳-۳٫ مطالعات کالبدی……………………………………………         ۳۱

۳-۳-۱٫ موقعیت جغرافیایی………………………………………..          ۳۱

۳-۳-۲٫ وضعیت توپوگرافی………………………………………..         ۳۱

۳-۳-۳٫ وضعیت زلزله خیزی…………………………………………..          ۳۱

۳-۳-۴٫ نقش وضعیت جغرافیایی در تعیین جهت گسترش شهر مشهد……………………          ۳۲

۳-۳-۵٫ نقش وضعیت اقلیمی در جهات توسعه آینده…………………………………….         ۳۲

۳-۴٫ مطالعات اقلیمی……………………………….         ۳۲

۳-۴-۱٫ عوامل اقلیمی شهر مشهد…………………………………………….          ۳۳

۳-۴-۲٫ تأثیر عوامل اقلیمی بر بنا……………………………………….         ۳۸

۳-۴-۲-۱٫ جهت استقرار ساختمان………………………………………………..         ۳۸

۳-۴-۲-۲٫ تعیین فرم بنا با توجه به اقلیم منطقه……………………………………         ۴۰

۳-۴-۲-۳٫ تهویه…………………………………………….        ۴۰

۳-۴-۲-۴٫ کیفیت رنگ و سطح مورد تابش………………………….          ۴۰

۳-۴-۲-۵٫ تأثیر نوع و شکل پنجره………………………………          ۴۱

۳-۴-۲-۶٫ تأثیر آلودگی صوتی…………………………………          ۴۲

۳-۴-۲-۷٫ تأثیر آلودگی هوا……………………………………          ۴۲

۳-۴-۲-۸٫ ملاحظات مربوط به استفاده از نوع مصالح………………….          ۴۲

فصل چهارم : بررسی نمونه های مشابه……………………….        ۴۴

۴-۱٫ نمونه های داخلی……………………………………………….          ۴۵

۴-۱-۱٫ آسایشگاه کهریزک…………………………….         ۴۵

۴-۱-۲٫ سرای سلامتی مشهد …………………………….         ۵۲

۴-۲٫ نمونه های خارجی……………………………………….          ۵۴

۴-۲-۱٫ Guild house……………………………..         ۵۴

۴-۲-۲٫ مجتمع مسکونی hough……………………………         ۵۶

فصل پنجم :  برنامه فیزیکی……………………….       ۵۸

۵-۱٫ ظرفیت سنجی مجموعه……………………         ۵۹

۵-۱-۱٫ ظرفیت سنجی بخش نگهداری روزانه………………………..        ۶۰

۵-۱-۲٫ ظرفیت سنجی بخش نگهداری هفتگی……………..         ۶۰

۵-۱-۳٫ ظرفیت سنجی سایر فضاها………………………………….         ۶۰

۵-۲٫ استانداردها……………………………………………         ۶۲

۵-۲-۱٫ فضای نگهداری ……………………………………………          ۶۲

۵-۲-۱-۱٫ فضای نگهداری روزانه………………………………………        ۶۲

۵-۲-۱-۲٫ فضاهای نگهداری هفتگی………………………………….        ۷۹

۵-۲-۲٫ فضاهای اجتماعی………………………………..        ۷۲

۵-۲-۲-۱٫ فضاهای آموزشی…………………………………….         ۷۲

۵-۲-۲-۲٫ فضاهای فرهنگی – مذهبی……………………………………        ۷۳

۵-۲-۲-۳٫ فضاهای ورزشی……………………………………….        ۸۱

۵-۲-۲-۴٫ فضاهای فراغتی………………………………………………..        ۸۲

۵-۲-۳٫ فضاهای رفاهی………………………………………………….        ۸۵

۵-۲-۳-۱٫ تریا……………………………………………………………..        ۸۵

۵-۲-۳-۲٫ رستوران……………………………………………………        ۸۶

۵-۲-۴٫ فضاهای اداری…………………………………………….        ۸۷

۵-۲-۴-۱٫فضاهای اداری – مدیریتی……………………..       ۸۷

۵-۲-۴-۲٫ فضاهای اداری – دفتری………………………………………….        ۸۸

۵-۲-۴-۳٫ فضاهای اداری – عمومی…………………………………….       ۸۹

۵-۲-۵٫ فضاهای خدماتی……………………………………       ۹۰

۵-۲-۵-۱٫ رخشویخانه……………………………………………       ۹۰

۵-۲-۵-۲٫ انبارها………………………………………………….       ۹۰

۵-۲-۵-۳٫ تأسیسات………………………………………..      ۹۰

۵-۲-۶٫ فضاهای ارتباطی……………………………………….       ۹۰

۵-۲-۶-۱٫ ارتباطات افقی ( راهروها )…………………………………       ۹۰

۵-۲-۶-۲٫ ارتباطات عمودی………………………………………        ۹۱

۵-۲-۷٫ فضاهای باز………………………………………        ۹۲

۵-۲-۷-۱٫ فضاهای باز عمومی ……………………………………….       ۹۳

۵-۲-۷-۲٫ فضاهای باز باغبانی………………………………….       ۹۵

۵-۲-۷-۳٫ فضاهای باز ورزشی……………………………….      ۹۶

۵-۲-۷-۴٫ فضاهای باز فرهنگی……………………….       ۹۶

۵-۲-۷-۵٫ فضاهای باز خدماتی……………………………………       ۹۶

۵-۳٫ توصیه های کلی در طراحی…………………………………..       ۹۶

۵-۳-۱٫ نورپردازی مناسب جهت ارتقاء عملکرد بینایی در سالمندان…………..       ۹۶

۵-۳-۲٫ رنگ آمیزی مناسب جهت ارتقاء عملکرد بینایی در سالمندان……….     ۹۹

۵-۳-۳٫ شرایط آسایش……………………………………………     ۱۰۱

۵-۳-۴٫کفپوش های مناسب…………………………………     ۱۰۱

۵-۳-۵- مبلمان و اثاثیه ثابت……………………………….    ۱۰۲

۵-۳-۶٫ ایمنی…………………………………………………    ۱۰۳

۵-۳-۷٫ مسیرها در فضای باز…………………………   ۱۰۳

۵-۳-۸٫ سطوح پیاده روی در فضای باز……………………………   ۱۰۳

۵-۳-۹٫ امنیت در فضای باز…………………………………..   ۱۰۴

۵-۴٫ جدول ریز فضاها …………………………………………..   ۱۰۴

۵-۵٫ دیاگرام های فضایی( روابط عملکردی )………………………………   ۱۱۲

فصل ششم : نتایج مطالعات (مدخل طراحی)……………………   ۱۱۸

۶-۱٫ نتایج فصل اول و دوم ……………………………………………   ۱۱۹

۶-۲٫ نتایج فصل چهارم……………………………………………..  ۱۲۰

۶-۲-۱٫ عوامل اقلیمی شهر مشهد………………………………………  ۱۲۰

۶-۲-۲٫ تأثیر عوامل اقلیمی بر بنا…………………………………….۱۲۰

۶-۳٫ آنالیز سایت و تعیین قابلیت اراضی………………………   ۱۲۲

۶-۳-۱٫ ابعاد زمین……………………….۱۲۲

۶-۳-۲٫ گذرهای اطراف سایت…………………………………..   ۱۲۲

۶-۳-۳٫ کاربری های مجاور سایت………………………………………………   ۱۲۳

۶-۳-۴٫ دید و منظر……………………………………………..   ۱۲۴

۶-۳-۵٫ آلودگی صوتی…………………………………….  ۱۲۴

۶-۳-۶٫ عوامل اقلیمی مؤثر در سایت…………………………………………   ۱۲۵

۶-۴٫ دیدهای اطراف سایت………………………………………   ۱۲۶

۶-۵٫ جانمایی عناصر اصلی پروژه با توجه به زمینه…………………………………..  ۱۲۹

۶-۵-۱٫ حوزه مناسب قرارگیری نگهداری روزانه………………………………۱۲۹

۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری نگهداری هفتگی………………………..    ۱۲۹

۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری کاربری های آمفی تئاتر، ورزشی، و نمازخانه……….    ۱۲۹

۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری کتابخانه………………….   ۱۳۰

۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری اداری……………………..    ۱۳۰

۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری کاربری رفاهی، فراغتی وپزشکی……………….   ۱۳۰

۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری خدماتی…………………………………..   ۱۳۰

۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری فضاهای بازی فکری کودکان…………………………….    ۱۳۱

۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری مسیرهای پیاده روی………………………….    ۱۳۱

۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری فضاهای گلکاری و باغبانی………………    ۱۳۲

۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری فضای باز…………………………..   ۱۳۲

۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری فضاهای ورزشی…………………………    ۱۳۲

۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری پارکینگ………………………….    ۱۳۲

۶-۶٫ لکه گذاری…………………………………………………    ۱۳۳

تعداد فایل ها

۱ عدد

نوع فایل ها

word 2007

حجم کل فایل

۳٫۷۹ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در word نسخه ۲۰۰۷ و بالاتر

دانلود در ادامه

دانلود رساله مرکز هنرهای نمایشی

دانلود رساله مرکز هنرهای نمایشی

فصل اول: معرفی کلیات طرح

اطلاعات مربوط به پروژه نهایی                                                                           ۲

۱-۱- عنوان پروژه نهایی                                                                                  ۲

۱-۲- عنوان بخش عملی                                                                                 ۲

۱-۳- اطلاعات استاد راهنما                                                                              ۲

۱-۴- جزئیات طرح                                                                                        ۲

۱-۵- هدف از اجرای پروژه                                                                               ۳

۱-۶- کلید واژگان                                                                                         ۳

۱-۷- روش پژوهش                                                                                       ۳

۱-۸- پیش بینی تکنیکهای مورد استفاده                                                               ۳

۱-۹- جدول زمانی                                                                                         ۳

۱-۱۰- فهرست منابع پا.یان نامه                                                                         ۳

فصل دوم: بازشناسی وضع موجود و اقلیم

۲-۱- موقعیت جغرافیایی                                                                                  ۵

۲-۲-مطالعات تاریخی شهر                                                                               ۵

۲-۳-قاینات در سپیده دم تاریخ                                                                          ۷

۲-۴-واژه قاین                                                                                             ۱۰

۲-۵-جغرافیای طبیعی                                                                                    ۱۱

۲-۶-ناهمواری ها                                                                                         ۱۱

۲-۷-مشخصات اقلیمی                                                                                   ۱۱

۲-۸-رطوبت نسبی                                                                                        ۱۱

۲-۹-آب و هوا                                                                                             ۱۲

۲-۱۰-ساخت و بافت شهر                                                                               ۱۲

۲-۱۱-مذهب                                                                                              ۱۳

۲-۱۲-فضاهای مذهبی                                                                                  ۱۳

۲-۱۳-گویش مردم                                                                                       ۱۳

۲-۱۴-بناهای برجسته                                                                                    ۱۳

۲-۱۵-تعیین موقعیت و جایگاه بافت تاریخی                                                          ۱۶

۲-۱۶-تعیین محدوده بافت تاریخی                                                                     ۱۷

۲-۱۷-شناخت و معرفی ساختار قدیمی شهر                                                           ۱۸

۲-۱۸-بازار و واحدهای تجاری                                                                          ۱۹

۲-۱۹-روند دگرگونی سازمان فضایی کالبد قدیمی در روند توسعه                                 ۲۳

۲-۲۰-جایگاه بافت قدیمی در ساختار امروز                                                           ۲۴

۲-۲۱-عملکرد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بافت                                                  ۲۵

۲-۲۲-مطالعه تأسیسات در بافت                                                                        ۲۶

۲-۲۳-شناخت عناصر، فضاها و … فرهنگی، تاریخی                                                 ۲۶

۲-۲۴-مطالعات جمعیتی و اجتماعی                                                                     ۲۸

۲-۲۶-مشخصات کلی بخش قدیمی و نگاهی به ویژگی های اجتماعی آن                      ۲۸

۲-۲۷-بررسی کلی استقرار ساکنین در بافت                                                           ۲۹

۲-۲۸- جمع بندی و آسیب شناسی بافت                                                             ۳۰

۲-۲۹- نتیجه گیری                                                                                      ۳۲

۲-۲۹-۱-جمع بندی و آسیب شناسی اقتصادی بافت                                    ۳۲

۲-۲۹-۲- استنتاج و تحلیل مطالعات کالبدی و تدوین قابلیت ها                       ۳۲

۲-۲۹-۳-استنتاج و تحلیل مطالعات جمعیتی و اجتماعی                                 ۳۴

۲-۳۰-منابع و مؤاخذ                                                                                      ۳۵

فصل سوم: مبانی نظری

۳-۱-آیین نمایشی در شهر                                                                              ۳۷

۳-۲-فضای نمایش                                                                                       ۳۸

۳-۳-صحنه؛ آشکارترین نشانه تئاتر                                                                    ۳۸

۳-۴-دلایل انتخاب پروژه مرکز هنرهای نمایشی                                                    ۴۰

۳-۵-انتخاب سایت                                                                                       ۴۶

۳-۶-جدول انتخاب بهترین نوع آرایش با توجه به نقاط ضعف و قدرت                          ۵۰

۳-۷-نتیجه گیری                                                                                        ۵۶

۳-۸-منابع و مؤاخذ                                                                                      ۵۷

فصل چهارم: نمایش در گستره تاریخ

۱-۴-تاریخچه نمایش در ایران                                                                            ۵۹

۴-۱-۱-نمایش های پیش از اسلام                                                          ۵۹

۴-۱-۲-نمایش پس از اسلام                                                                 ۶۱

۴-۱-۳-نمایش معاصر                                                                          ۶۳

۴-۲-انواع نمایش در ایران                                                                                ۶۶

۴-۲-۱-نمایش های کاروانی                                                                  ۶۷

۴-۲-۱-۱-مراسم قالی شویان                                                     ۷۰

۴-۲-۱-۲-رابطه مراسم قالی شویان با آیین مهرپرستی ایران باستان       ۷۰

۴-۲-۲-داستان گویی نمایشگرانه (نقالی)                                                   ۷۰

۴-۲-۳-نمایش عروسکی                                                                      ۷۲

۴-۲-۴-نمایش های تعزیه                                                                     ۷۴

۴-۲-۵-نمایش های خنده دار                                                                 ۷۷

۴-۲-۶-نمایش های باختری                                                                  ۷۸

۴-۲-۶-۱-تأثیر نمایشنامه های خارجی در ایران                               ۸۱

۴-۲-۶-۲-جشنواره های تئاتر در ایران پس از انقلاب اسلامی              ۸۲

۴-۳-منابع و مؤاخذ                                                                                        ۸۴

فصل پنجم: برنامه ریزی کالبدی

۵-۱-استانداردها و ضوابط                                                                                ۸۶

۵-۱-۱-کتابخانه                                                                               ۸۶

۵-۱-۲-نمایشگاه                                                                              ۸۸

۵-۱-۳-سالن های اجتماعات                                                                ۸۹

۵-۱-۴-فضاهای اداری                                                                       ۹۱

۵-۲-طراحی تالار نمایش                                                                                ۹۴

۵-۳-حجم تالار                                                                                           ۹۴

۵-۴-فرم متناسب برای تالار همایش                                                                  ۹۴

۵-۵-محدودیت های آکوستیک در سالن                                                              ۹۵

۵-۶-شیب کف سالن                                                                                     ۹۵

۵-۷-ورودی نمایشگران                                                                                 ۹۶

۵-۸-پیش صحنه                                                                                         ۹۶

۵-۹-دامنه دید                                                                                            ۹۶

۵-۱۰-اندازه و فرم سالن                                                                                  ۹۷

۵-۱۱-خروجی ها و مفهوم فرار                                                                         ۹۷

۵-۱۲-عرض خروجی ها                                                                                 ۹۸

۵-۱۳-منابع و مؤاخذ                                                                                     ۹۹

فصل ششم: الگوهای طراحی

تحلیل نمونه های مشابه                                                                                ۱۰۱

۶-۱-نگاهی به معماری تکیه دولت                                                                   ۱۰۱

۶-۱-۱-معماری تکیه دولت                                                                ۱۰۳

۶-۱-۲-موقعیت تکیه دولت                                                                ۱۰۵

۶-۱-۳-معمار تکیه دولت                                                                   ۱۰۵

۶-۱-۴-تاریخ احداث تکیه دولت                                                          ۱۰۶

۶-۲-مرکز هنرهای نمایشی کیمل                                                                   ۱۰۸

۶-۳-مرکز هنرهای نمایشی چهارفصل تورنتو                                                      ۱۱۲

۶-۴-مرکز هنرهای نمایشی لینکولن                                                                ۱۱۵

۶-۵-مرکز هنرهای نمایشی بتل                                                                     ۱۱۸

۶-۶-تئاتر جدید گلوب نیویورک                                                                      ۱۲۱

۶-۷-منابع و مؤاخذ                                                                                     ۱۲۳

منابع و مؤاخذ                                                                                                    ۱۲۴

تعداد فایل ها

۱ عدد

نوع فایل ها

word 2007

حجم کل فایل

۶٫۱۱ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در word نسخه ۲۰۰۷ و بالاتر

دانلود در ادامه

دانلود رساله مرکز تجاری اداری تفریحی

دانلود رساله مرکز تجاری اداری تفریحی

فصل اول :
عنوان پروژه …………………………………………………………………………………………………………… ۶
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………..۷
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………۸
فصل دوم :
۲-۱-نگاهی به تجارت ایران ……………………………………………………………………………………………….۱۱
۲-۲-جاده ابریشم، شاهراه تجارت شرق ……………………………………………………………………………….۱۲
۲-۳-نقش ایران در احیای جاده ابریشم ……………………………………………………………………………….۱۳
۲-۴-لزوم مراکز تجاری در یک شهر …………………………………………………………………………………..۱۴
۲-۵-تاریخچه مجموعه‌های تجاری و اجتماعی در ایران ………………………………………………………….۱۴
۲-۶-سیر تکاملی مجموعه‌های تجاری …………………………………………………………………………………۱۶
۲-۷-بررسی بازارهای ایران ـ تکامل بازار ……………………………………………………………………………..۱۷
۲-۸-بررسی مجموعه‌های تجاری گذشته از نظر شهرسازی ………………………………………………………۱۷
۲-۹-بررسی خصوصیات ویژه مجموعه‌های تجاری گذشته از نظر اقتصادی واجتماعی …………………..۱۸
۲-۱۰-انواع مجموعه‌های تجاری و بخش‌ های تشکیل دهندۀ آن ………………………………………………..۲۰
فصل سوم :
۳-۱-بررسی نمونه‌های مشابه ………………………………………………………………………………………………۲۲
۳-۲-گذری بر مراکز خرید معروف دنیا ………………………………………………………………………………۲۲
تجاری الماس شرق مشهد ………………………………………………………………………………..۲۷ ۳-۳-مجتمع
۳-۴-مرکز تجارت بین‌المللی دبی ……………………………………………………………………………………….۳۰
۴-۴-مجتمع تجاری-اداری Agung sedayu ……………………………………………………………………..33
۵-۴-ساختمان اداری شرکت نستله ……………………………………………………………………………………….۳۷
فصل چهارم :
۴-مطالعات در مراکز تجاری ……………………………………………………………………………………………….۳۹
۴-۱-مبلمان و طراحی داخلی فضاهای تجاری ……………………………………………………………………… ۳۹
۴-۲-نور‌پردازی در مراکز تجاری ……………………………………………………………………………………….۴۰
۴-۳-موسیقی در مراکز تجاری …………………………………………………………………………………………….۴۱
۴-۴-انعطاف‌پذیری مراکز تجاری ……………………………………………………………………………………….۴۱
۴-۵-ستون‌بندی و اسکلت در مراکز تجاری …………………………………………………………………………..۴۱
۴-۶-ارتفاع طبقات در مراکز تجاری …………………………………………………………………………………….۴۱
۴-۷-عمق ساختمان تجاری …………………………………………………………………………………………………۴۲
۴-۸-سیرکولاسیون در مراکز تجاری …………………………………………………………………………………….۴۲
۴-۹-ویترین در مراکز تجاری ……………………………………………………………………………………………..۴۳
۴-۱۰-آبنما در مراکز تجاری ………………………………………………………………………………………………۴۴
۴-۱۱-فضای سبز در مراکز تجاری ………………………………………………………………………………………۴۴
۴-۱۲-تهویه در مراکز تجاری ……………………………………………………………………………………………..۴۵
۴-۱۳-پارکینگ در مراکز تجاری ………………………………………………………………………………………..۴۵
۴-۱۴-نکاتی در طراحی مرکز خرید …………………………………………………………………………………….۴۶
۴-۱۵-مشخصه یک مرکز خرید ………………………………………………………………………………………….۵۰
فصل پنجم :
مطالعات منطقه ای مازندران ( اقلیم ) …………………………………………………………………………………. ۵۶
۵-۲-۱درباره نوشهر…. …………… ……………………………………………………………………………………….. ۵۷
۵-۲-۲-شناخت خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهرستان نوشهر …………………………………………… ۶۵
۵-۲-۳-اقلیم استان مازندران ……………………………………………………………………………………………. ۶۶
۵-۲-۳-۱عوامل موثر بر اقلیم استان مازندران ………………………………………………………………………. ۷۰
۵-۲-۴-معرفی شهرستان نوشهر.. ……………………………………………………………………………………….. ۷۶
۵-۲-۴-۱-موقعیت جغرافیایی ………………………………………………………………………………………… ۷۶
۵-۲-۴-۲-سابقه تاریخی شهرستان نوشهر ……………………………………………………………………………. ۷۷
۵-۲-۴-۳-موقعیت طبیعی شهرستان نوشهر ……………………………………………………………………….. ۷۸
۵-۲-۴-۴-ایستگاه هوا شناسی نوشهر ………………………………………………………………………………… ۷۸
۵-۲-۴-۵-آب و هوای شهرستان نوشهر ( اقلیم ) …………………………………………………………………. ۷۹
۵-۲-۴-۶-ویژگی های شهرستان نوشهر ……………………………………………………………………………… ۷۹
۵-۲-۴-۷-بندر نوشهر ……………………………………………………………………………………………………… ۸۰
۵-۲-۴-۸-تاریخچه بندر نوشهر …………………………………………………………………………………………..۸۱
۵-۲-۴-۹-موزه دریایی بندر نوشهر …………………………………………………………………………………….. ۸۲
۵-۲-۴-۱۰-ویژگی های اقتصادی بندر نوشهر ……………………………………………………………………… ۸۲
۵-۲-۴-۱۱-بوستان سی سنگان ………………………………………………………………………………………….۸۳
۵-۲-۴-۱۲ کمترین فاصله با پایتخت ……………………………………………………………………………………۸۳
۵-۲-۴-۱۳-مرکز تحقیقات گیاهی ( باغ اکولوژی ) ……………………………………………………………… ۸۳
۵-۲-۴-۱۴-اماکن سیاحتی و توریستی ( گردشگری ) نوشهر …………………………………………………… ۸۳
۵-۲-۵-رابطه اقلیم با طراحی ساختمان ………………………………………………………………………………… ۸۶
فصل ششم:
مبانی نظری طراحی …………………………………………………………………………………………………………..۸۹
۶-۱ معرفی ………………………………………………………………………………………………………………………۸۹
۶-۱-۱ زیبایی‌شناختی ………………………………………………………………………………………………………..۹۰
۶ـ۱ـ۲ مراتب زیبایی …………………………………………………………………………………………………………..۹۱
۶-۱-۳ هنر و زیبایی …………………………………………………………………………………………………………..۹۲
۶-۲ زیبایی‌شناسی در معماری ……………………………………………………………………………………………..۹۲
۶ـ۲ـ۱ زیبایی‌شناسی حسی(Sensory) …………………………….……………………………………….… ۹۵ ۶ـ۲ـ۲زیبایی‌شناسی فرمی(Formal) ………….…….…………………..……………………………..۹۵
۹۵………..……………….…….……………………………… (Symbolic) 6ـ۲ـ۳ زیبایی‌شناسی نمادین
۶ـ۳ خلاقیت در معماری …………………………………………………………………………………………………….۹۶
۶ـ۵ عوامل مؤثر در طراحی ………………………………………………………………………………………………….۹۶
۶-۵-۱ نوع روابط بین انسان، فضا، عملکرد و فرم ……………………………………………………………………۹۷
۶-۵-۲ عوامل بصری و زیبایی‌شناختی …………………………………………………………………………………۹۷
فصل هفتم
آنالیز سایت ……………………………………………………………………………………………………………………۹۹
فصل هشتم
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
نقشه ها………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳

تعداد فایل ها

۱ عدد

نوع فایل ها

word 2007

حجم کل فایل

۴٫۱۷ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در word نسخه ۲۰۰۷ و بالاتر

دانلود در ادامه