بایگانی

دانلود پروژه با موضوع «خانه سالمندان»

دانلود پروژه با موضوع «خانه سالمندان»

26-10-890006 26-10-890001 26-10-890004

این پروژه ی طرح نهایی با موضوع خانه سالمندان دارای ۱ طبقه پلان است که شامل پلان های مبله ی ستون گذاری شده، ۲ برش،۴نما و سایت پلان به صورت فایل اتوکدی و پرسپکتیو خارجی ، ۴نما و سایت پلان به صورت فایل عکس می باشد. پروژه معماری با افتخار با قیمتی ناچیز در اختیار همه معماران عزیز قرار داده است.

تعداد فایل ها

۱ عدد اتوکد ، ۱۱رندر تری دی ۳D

نوع فایل ها

AutoCad dwg, jpg

حجم کل فایل

۶٫۵۹ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در اتوکد نسخه ۲۰۱۰ و بالاتر

دانلود در ادامه

دانلود پروژه طراحی معماری خانه سالمندان

دانلود پروژه طراحی معماری خانه سالمندان

دانلود پروژه طراحی معماری خانه سالمندان

دانلود پروژه طراحی معماری خانه سالمندان

دانلود پروژه طراحی معماری خانه سالمندان

دانلود پروژه طراحی معماری خانه سالمندان دارای ۱ طبقه پلان است که شامل پلان های مبله شده و سایت پلان به صورت فایل اتوکدی و ۸ پرسپکتیو خارجی و سایت پلان به صورت فایل عکس می باشد. پروژه معماری با افتخار با قیمتی ناچیز در اختیار همه معماران عزیز قرار داده است.

تعداد فایل ها

۱ عدد اتوکد ، ۹ رندر تری دی ۳D

نوع فایل ها

AutoCad dwg, jpg

حجم کل فایل

۹٫۵۸ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در اتوکد نسخه ۲۰۱۰ و بالاتر

دانلود در ادامه

پروژه خانه سالمندان

دانلود پروژه طراحی معماری خانه سالمندان

دانلود پروژه طراحی معماری خانه سالمندان

پروژه خانه سالمندان

پروژه خانه سالمندان

دانلود پروژه طراحی معماری خانه سالمندان دارای ۴ طبقه پلان است که شامل پلان های مبله شده ، ۲ برش و سایت پلان به صورت فایل اتوکدی و ۷ پرسپکتیو خارجی و ۲نما به صورت فایل عکس می باشد. پروژه معماری با افتخار با قیمتی ناچیز در اختیار همه معماران عزیز قرار داده است.

تعداد فایل ها

۱ عدد اتوکد ، ۹ رندر تری دی ۳D

نوع فایل ها

AutoCad dwg, jpg

حجم کل فایل

۱۳٫۵ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در اتوکد نسخه ۲۰۱۰ و بالاتر

دانلود در ادامه

دانلود پروژه کامل با موضوع «خانه سالمندان»

دانلود پروژه کامل نهایی با موضوع «خانه سالمندان»

21-2-920009 21-2-920007 21-2-920000

این پروژه ی طرح نهایی با موضوع خانه سالمندان دارای ۲ طبقه پلان است که شامل پلان های مبله ی ستون گذاری شده، ۲ برش،۲نما ، سایت پلان و آکس بندی به صورت فایل اتوکدی و پرسپکتیو خارجی ، ۴نما و سایت پلان به صورت فایل عکس می باشد. پروژه معماری با افتخار با قیمتی ناچیز در اختیار همه معماران عزیز قرار داده است.

تعداد فایل ها

۱ عدد اتوکد ، ۱۶رندر تری دی ۳D

نوع فایل ها

AutoCad dwg, jpg

حجم کل فایل

۷٫۷۱ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در اتوکد نسخه ۲۰۱۰ و بالاتر

دانلود در ادامه

دانلود پروژه پایان نامه با موضوع «خانه سالمندان»

دانلود پروژه پایان نامه با موضوع «خانه سالمندان»

 

خانه سالمندان

خانه سالمندان

خانه سالمندان

خانه سالمندان

این پروژه ی طرح نهایی با موضوع خانه سالمندان دارای ۱ طبقه پلان است که شامل پلان های مبله ، ۲ برش،۴نما و سایت پلان  به صورت فایل اتوکدی و پرسپکتیو خارجی ، ۴نما و سایت پلان به صورت فایل عکس می باشد.رساله خانه سالمندان نیز در سایت موجود می باشد.

تعداد فایل ها

۱ عدد اتوکد ، ۱۰رندر تری دی ۳D

نوع فایل ها

AutoCad dwg, jpg

حجم کل فایل

۳۴ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در اتوکد نسخه ۲۰۱۰ و بالاتر

دانلود در ادامه

دانلود رساله خانه سالمندان

دانلود رساله خانه سالمندان

فصل اول : معرفی……………………………………………………..          ۲

۱-۱٫  شناخت مسأله    ……………………………………..        ۳

۱-۲٫  اهمیت و ضرورت مسأله       ………………………..         ۴

۱-۳٫  اهداف و انتظارات………………………………….         ۵

۱-۴٫  روش انجام تحقیق……………………………..         ۶

فصل دوم :  مبانی نظری…………………………………..         ۷

۲-۱٫ سالمند و سالمندی…………………………………………… .        ۸

۲-۱-۱٫ مقدمه…………………………………………………        ۸

۲-۱-۲٫ پیری……………………………………………        ۹

۲-۱-۲-۱٫ مفهوم پیری…………………………….         ۹

۲-۱-۲-۲٫ مراحل پیری………………………………         ۹

۲-۱-۲-۳٫ نشانه های پیری…………………………….      ۱۰

۲-۱-۳٫ سالمندی فصل کمال شخصیت…………………………….      ۱۲

۲-۱-۴٫ دیدگاه و نظراسلام راجع به سالمندان……………………..      ۱۳

۲-۱-۴-۱٫ سالمندان در قرآن………………………..       ۱۳

۲-۱-۴-۲٫ سالمندان در احادیث و روایات……………………………….      ۱۳

۲-۱-۵٫ دیدگاههای مختلف در مورد سالمندان……………………………..      ۱۴

۲-۱-۵-۱٫ سالمندی در فرهنگ و ادبیات ایرانی………………………………….      ۱۴

۲-۱-۵-۲٫ سالمندی در قانون جمهوری اسلامی ایران…………………………………..       ۱۴

۲-۱-۵-۳٫ نظریه های مربوط به سالمند و خانواده………………………….       ۱۵

۲-۲٫ خانه های سالمندان……………………………………….       ۱۶

۲-۲-۱٫ جایگاه سالمندان در اجتماع………………………………..      ۱۶

۲-۲-۱-۱٫ جایگاه اجتماعی سالمندان در گذشته………………………………….      ۱۶

۲-۲-۱-۲٫ جایگاه اجتماعی سالمندان در جوامع امروز…………………………      ۱۷

۲-۲-۲٫ معضلات زندگی خانوادگی برای سالمندان و خانواده ها…………………………      ۱۸

۲-۲-۲-۱٫ اختلاف پیر و جوان……………………………..       ۱۹

۲-۲-۲-۲٫ دخالت ها…………………………….        ۱۹

۲-۲-۲-۳٫ سلب قدرت و استقلال از سالمندان………………………..         ۱۹

۲-۲-۲-۴٫ سوء رفتار با سالمندان…………………………..         ۲۰

۲-۲-۲-۵٫ تغییر نقش ها در خانواده………………………        ۲۰

۲-۲-۳٫ دلایل سپردن سالمندان به خانه های سالمندان …………………………         ۲۰

۲-۲-۳-۱٫ دلایل خانوادگی………………………………….         ۲۰

۲-۲-۳-۲٫ دلایل اقتصادی…………………………………………         ۲۱

۲-۲-۳-۳٫ دلایل اجتماعی فرهنگی………………………………………………         ۲۱

۲-۲-۴٫ مزایا و معایب خانه های سالمندان ………………………………..         ۲۲

۲-۲-۵٫ ویژگی های جمعیتی………………………………         ۲۳

۲-۲-۵-۱٫ بررسی جمعیت سالمندان در جهان…………………………………..         ۲۳

۲-۲-۵-۲٫ بررسی جمعیت سالمندان در ایران……………………………………         ۲۴

فصل سوم : شناخت منطقه و اقلیم شهر مشهد……………………………        ۲۵

۳-۱٫ خصوصیات شاخص شهر مشهد……………………………………        ۲۷

۳-۱-۱٫ اهمیت مشهد از نظر تاریخی…………………………………..         ۲۷

۳-۱-۲٫ اهمیت مشهد از نظر ملی و مذهبی…………………………………         ۲۷

۳-۱-۳٫ اهمیت بین المللی مشهد………………………………………………..         ۲۷

۳-۱-۴٫ کمبود فضاهای وابسته به سالمندان در مشهد……………………………….         ۲۷

۳-۲٫ مطالعات جمعیتی شهر مشهد……………………………………..         ۲۷

۳-۲-۱٫ جمعیت کنونی شهر مشهد…………………………………………..         ۲۷

۳-۲-۲٫ جمعیت آینده شهر مشهد………………………………………..          ۲۸

۳-۲-۳٫ بررسی ساخت جمعیتی سالمندان شهر مشهد به تفکیک سن……………….. .         ۲۹

۳-۲-۴٫ اهمیت توسعه فضاهای وابسته به سالمندان در شهر مشهد……………………………          ۲۹

۳-۳٫ مطالعات کالبدی……………………………………………         ۳۱

۳-۳-۱٫ موقعیت جغرافیایی………………………………………..          ۳۱

۳-۳-۲٫ وضعیت توپوگرافی………………………………………..         ۳۱

۳-۳-۳٫ وضعیت زلزله خیزی…………………………………………..          ۳۱

۳-۳-۴٫ نقش وضعیت جغرافیایی در تعیین جهت گسترش شهر مشهد……………………          ۳۲

۳-۳-۵٫ نقش وضعیت اقلیمی در جهات توسعه آینده…………………………………….         ۳۲

۳-۴٫ مطالعات اقلیمی……………………………….         ۳۲

۳-۴-۱٫ عوامل اقلیمی شهر مشهد…………………………………………….          ۳۳

۳-۴-۲٫ تأثیر عوامل اقلیمی بر بنا……………………………………….         ۳۸

۳-۴-۲-۱٫ جهت استقرار ساختمان………………………………………………..         ۳۸

۳-۴-۲-۲٫ تعیین فرم بنا با توجه به اقلیم منطقه……………………………………         ۴۰

۳-۴-۲-۳٫ تهویه…………………………………………….        ۴۰

۳-۴-۲-۴٫ کیفیت رنگ و سطح مورد تابش………………………….          ۴۰

۳-۴-۲-۵٫ تأثیر نوع و شکل پنجره………………………………          ۴۱

۳-۴-۲-۶٫ تأثیر آلودگی صوتی…………………………………          ۴۲

۳-۴-۲-۷٫ تأثیر آلودگی هوا……………………………………          ۴۲

۳-۴-۲-۸٫ ملاحظات مربوط به استفاده از نوع مصالح………………….          ۴۲

فصل چهارم : بررسی نمونه های مشابه……………………….        ۴۴

۴-۱٫ نمونه های داخلی……………………………………………….          ۴۵

۴-۱-۱٫ آسایشگاه کهریزک…………………………….         ۴۵

۴-۱-۲٫ سرای سلامتی مشهد …………………………….         ۵۲

۴-۲٫ نمونه های خارجی……………………………………….          ۵۴

۴-۲-۱٫ Guild house……………………………..         ۵۴

۴-۲-۲٫ مجتمع مسکونی hough……………………………         ۵۶

فصل پنجم :  برنامه فیزیکی……………………….       ۵۸

۵-۱٫ ظرفیت سنجی مجموعه……………………         ۵۹

۵-۱-۱٫ ظرفیت سنجی بخش نگهداری روزانه………………………..        ۶۰

۵-۱-۲٫ ظرفیت سنجی بخش نگهداری هفتگی……………..         ۶۰

۵-۱-۳٫ ظرفیت سنجی سایر فضاها………………………………….         ۶۰

۵-۲٫ استانداردها……………………………………………         ۶۲

۵-۲-۱٫ فضای نگهداری ……………………………………………          ۶۲

۵-۲-۱-۱٫ فضای نگهداری روزانه………………………………………        ۶۲

۵-۲-۱-۲٫ فضاهای نگهداری هفتگی………………………………….        ۷۹

۵-۲-۲٫ فضاهای اجتماعی………………………………..        ۷۲

۵-۲-۲-۱٫ فضاهای آموزشی…………………………………….         ۷۲

۵-۲-۲-۲٫ فضاهای فرهنگی – مذهبی……………………………………        ۷۳

۵-۲-۲-۳٫ فضاهای ورزشی……………………………………….        ۸۱

۵-۲-۲-۴٫ فضاهای فراغتی………………………………………………..        ۸۲

۵-۲-۳٫ فضاهای رفاهی………………………………………………….        ۸۵

۵-۲-۳-۱٫ تریا……………………………………………………………..        ۸۵

۵-۲-۳-۲٫ رستوران……………………………………………………        ۸۶

۵-۲-۴٫ فضاهای اداری…………………………………………….        ۸۷

۵-۲-۴-۱٫فضاهای اداری – مدیریتی……………………..       ۸۷

۵-۲-۴-۲٫ فضاهای اداری – دفتری………………………………………….        ۸۸

۵-۲-۴-۳٫ فضاهای اداری – عمومی…………………………………….       ۸۹

۵-۲-۵٫ فضاهای خدماتی……………………………………       ۹۰

۵-۲-۵-۱٫ رخشویخانه……………………………………………       ۹۰

۵-۲-۵-۲٫ انبارها………………………………………………….       ۹۰

۵-۲-۵-۳٫ تأسیسات………………………………………..      ۹۰

۵-۲-۶٫ فضاهای ارتباطی……………………………………….       ۹۰

۵-۲-۶-۱٫ ارتباطات افقی ( راهروها )…………………………………       ۹۰

۵-۲-۶-۲٫ ارتباطات عمودی………………………………………        ۹۱

۵-۲-۷٫ فضاهای باز………………………………………        ۹۲

۵-۲-۷-۱٫ فضاهای باز عمومی ……………………………………….       ۹۳

۵-۲-۷-۲٫ فضاهای باز باغبانی………………………………….       ۹۵

۵-۲-۷-۳٫ فضاهای باز ورزشی……………………………….      ۹۶

۵-۲-۷-۴٫ فضاهای باز فرهنگی……………………….       ۹۶

۵-۲-۷-۵٫ فضاهای باز خدماتی……………………………………       ۹۶

۵-۳٫ توصیه های کلی در طراحی…………………………………..       ۹۶

۵-۳-۱٫ نورپردازی مناسب جهت ارتقاء عملکرد بینایی در سالمندان…………..       ۹۶

۵-۳-۲٫ رنگ آمیزی مناسب جهت ارتقاء عملکرد بینایی در سالمندان……….     ۹۹

۵-۳-۳٫ شرایط آسایش……………………………………………     ۱۰۱

۵-۳-۴٫کفپوش های مناسب…………………………………     ۱۰۱

۵-۳-۵- مبلمان و اثاثیه ثابت……………………………….    ۱۰۲

۵-۳-۶٫ ایمنی…………………………………………………    ۱۰۳

۵-۳-۷٫ مسیرها در فضای باز…………………………   ۱۰۳

۵-۳-۸٫ سطوح پیاده روی در فضای باز……………………………   ۱۰۳

۵-۳-۹٫ امنیت در فضای باز…………………………………..   ۱۰۴

۵-۴٫ جدول ریز فضاها …………………………………………..   ۱۰۴

۵-۵٫ دیاگرام های فضایی( روابط عملکردی )………………………………   ۱۱۲

فصل ششم : نتایج مطالعات (مدخل طراحی)……………………   ۱۱۸

۶-۱٫ نتایج فصل اول و دوم ……………………………………………   ۱۱۹

۶-۲٫ نتایج فصل چهارم……………………………………………..  ۱۲۰

۶-۲-۱٫ عوامل اقلیمی شهر مشهد………………………………………  ۱۲۰

۶-۲-۲٫ تأثیر عوامل اقلیمی بر بنا…………………………………….۱۲۰

۶-۳٫ آنالیز سایت و تعیین قابلیت اراضی………………………   ۱۲۲

۶-۳-۱٫ ابعاد زمین……………………….۱۲۲

۶-۳-۲٫ گذرهای اطراف سایت…………………………………..   ۱۲۲

۶-۳-۳٫ کاربری های مجاور سایت………………………………………………   ۱۲۳

۶-۳-۴٫ دید و منظر……………………………………………..   ۱۲۴

۶-۳-۵٫ آلودگی صوتی…………………………………….  ۱۲۴

۶-۳-۶٫ عوامل اقلیمی مؤثر در سایت…………………………………………   ۱۲۵

۶-۴٫ دیدهای اطراف سایت………………………………………   ۱۲۶

۶-۵٫ جانمایی عناصر اصلی پروژه با توجه به زمینه…………………………………..  ۱۲۹

۶-۵-۱٫ حوزه مناسب قرارگیری نگهداری روزانه………………………………۱۲۹

۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری نگهداری هفتگی………………………..    ۱۲۹

۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری کاربری های آمفی تئاتر، ورزشی، و نمازخانه……….    ۱۲۹

۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری کتابخانه………………….   ۱۳۰

۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری اداری……………………..    ۱۳۰

۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری کاربری رفاهی، فراغتی وپزشکی……………….   ۱۳۰

۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری خدماتی…………………………………..   ۱۳۰

۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری فضاهای بازی فکری کودکان…………………………….    ۱۳۱

۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری مسیرهای پیاده روی………………………….    ۱۳۱

۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری فضاهای گلکاری و باغبانی………………    ۱۳۲

۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری فضای باز…………………………..   ۱۳۲

۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری فضاهای ورزشی…………………………    ۱۳۲

۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری پارکینگ………………………….    ۱۳۲

۶-۶٫ لکه گذاری…………………………………………………    ۱۳۳

تعداد فایل ها

۱ عدد

نوع فایل ها

word 2007

حجم کل فایل

۳٫۷۹ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در word نسخه ۲۰۰۷ و بالاتر

دانلود در ادامه